ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองภูเก็ตให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองภูเก็ต

เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 นายรังสิกร อุปพงศ์ รองอธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล วิทยาลัยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีนายโพธิ์ พิศดวงดาว พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองภูเก็ตได้นำเยี่ยมชมห้องพิจารณาคดี ห้องไต่สวน และห้องสมุดกฎหมายมหาชน โดยให้ความรู้และคำแนะนำต่างๆ แก่ผู้มาศึกษาดูงาน

 

ข้อมูลและภาพข่าว  สำนักงานศาลปกครองภูเก็ต

 

วันทีประกาศข่าว: 14 พ.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตร ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุ ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบท...
14 ก.ค. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง เปิดให้บริการ พื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อประชาชนของศาลปกครอง...
9 ก.ค. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นประธานในพิธีมอบ ถุงปันสุข คลายทุกข์จากใจ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พร...
26 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพ...
25 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุบลราชธานี ประชุมหารือในประเด็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาของศาลนำร่อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของ...
25 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรม ศาลปกครอง ปันสุข คลายทุกข์จากใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส...
23 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ