ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นจัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562

         เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 นางดอกแก้ว กลางกัลยา ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น นำข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น ประกาศเจตจำนงสุจริตในการดำรงตนและการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล รวมพลังต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลปกครองขอนแก่นงานประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น

วันทีประกาศข่าว: 24 มิ.ย. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คณะนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองระยอง...
11 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูมิภาคเข้าร่วมพิธีต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองเปิดให้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับบริการประชาชน...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
คณะหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 4 รับฟังการบรรยายเรื่อง กฏหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง...
4 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ...
4 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ