ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ โดยมี นายสุพรชัย เนติแพทยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่
บรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ และได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ของสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่โดยยึดมั่นในประโยชน์ของแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาล และมีจริยธรรม
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สาธารณชน และประเทศชาติ ณ ศาลปกครองเชียงใหม่

ข้อมูลและภาพข่าว  :  สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่

วันทีประกาศข่าว: 21 มิ.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองระยอง เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้กับประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 25...
21 พ.ย. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติรัฐสุลต่านโอมาน...
20 พ.ย. 2562 อ่านต่อ
การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ “วิวัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครองในฝรั่งเศส” (L’évolution du droit du contrat adminis...
19 พ.ย. 2562 อ่านต่อ
คณะครูและนักเรียนซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีผลการเรียนดี ของโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารศาลป...
19 พ.ย. 2562 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนิ...
19 พ.ย. 2562 อ่านต่อ
คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษนิติ-รัฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอำนาจเจริญ เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารศาลปกค...
14 พ.ย. 2562 อ่านต่อ