ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สํานักงานศาลปกครองสงขลา ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการสำนักงานศาลปกครองสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 นายจำนงค์  ถาวรวิสิทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และบุคลากรสํานักงานศาลปกครองสงขลา ได้ร่วมกันประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการสํานักงานศาลปกครองสงขลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาล ถูกต้อง เป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน ประชาชน สังคม และประเทศชาติ
ณ อาคารศาลปกครองสงขลา

ข้อมูลและภาพข่าว  :  สำนักงานศาลปกครองสงขลา

วันทีประกาศข่าว: 21 มิ.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คณะนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองระยอง...
11 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูมิภาคเข้าร่วมพิธีต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองเปิดให้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับบริการประชาชน...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
คณะหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 4 รับฟังการบรรยายเรื่อง กฏหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง...
4 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ...
4 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ