ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

บัญชีฯ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
บัญชีฯ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
1 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 53 2 ปี 1 เม.ย. 2564 45
2 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านกฎหมาย) 69 2 ปี 3 เม.ย. 2564 69

พนักงานราชการศาลปกครอง

ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
3 พนักงานธุรการ 63 2 ปี 23 ธ.ค. 2563 26
4 เลขานุการประจำองค์คณะ 163 2 ปี 20 ก.ย. 2563 18
5 พนักงานเดินหมาย 12 2 ปี 30 เม.ย. 2563 8
6 พนักงานหน้าบัลลังก์ 13 2 ปี 2 ก.ค. 2564 7
7 พนักงานขับรถยนต์ 23 2 ปี 22 พ.ย. 2563 7
8 นายช่างคอมพิวเตอร์ 1 2 ปี 7 ก.ค. 2564 1

ข้าราชการรับโอน

ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
9 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) 2 1 ปี 13 ก.พ. 2563 2
10 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 10 1 ปี 13 ก.พ. 2563 10
11 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านนิติการและวินัย) 3 1 ปี 13 ก.พ. 2563 3
12 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านวิเทศสัมพันธ์) 1 1 ปี 13 ก.พ. 2563 1
13 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านประชาสัมพันธ์) 2 1 ปี 13 ก.พ. 2563 2
14 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านการเงินและบัญชี) 1 1 ปี 13 ก.พ. 2563 1
15 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 5 1 ปี 2 เม.ย. 2562 5