ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

บัญชีฯ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
บัญชีฯ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ

พนักงานราชการศาลปกครอง

ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
1 พนักงานธุรการ 63 2 ปี 23 ธ.ค. 2563 10
2 เลขานุการประจำองค์คณะ 163 2 ปี 20 ก.ย. 2563 11
3 พนักงานเดินหมาย 12 2 ปี 30 เม.ย. 2563 6
4 พนักงานขับรถยนต์ 23 2 ปี 22 พ.ย. 2563 3

ข้าราชการรับโอน

ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
5 เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (ด้านจัดซื้อจัดจ้าง) 4 1 ปี 14 มี.ค. 2562 3
6 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 5 1 ปี 2 เม.ย. 2562 4