ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

ผู้บริหารสำนักงาน
ผู้บริหารสำนักงาน

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

นายอติโชค ผลดีรองเลขาธิการ สำนักงานศาลปกครอง

นางสมฤดี ธัญญสิริ


น.ส.ธรรมรังสี วรรณโก


นายยุทธนา ศรีตระกูล
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง
รักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง
รักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
ผู้บริหารส่วนกลาง

สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด สำนักงานศาลปกครองสูงสุด สำนักอธิบดีศาลปกครองกลาง
นางสาวอัจฉิมา ถาวร นางปิยรัตน์ ประโมจนีย์ นายสุขุม ทองสิริ
     
สำนักงานศาลปกครองกลาง สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ
นางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์ นางเสาวลักษณ์ อังควานิช นายปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์
     
สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักวิทยาการสารสนเทศ สำนักการต่างประเทศ
นางกัญญา กิติศรีวรพันธุ์ นางสาวกลิ่นแก้ว นพวงศ์ ณ อยุธยา นายก้องภพ สุขกิจบำรง
     
สำนักบริหารยุทธศาสตร์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักประชาสัมพันธ์
นางสาวจิตติมา ยอดพริ้ง ร้อยเอก สุขสันติ์ เข็มเพ็ชร นางอภิญญา นิติอาภรณ์
     
สำนักบริหารการเงินและต้นทุน สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย
นางสุภาวดี จันทร นายวรชาติ สวัสดิมงคล นายเจตน์ สถาวรศิลพร
  รักษาการในตำแหน่ง  
สำนักตรวจสอบภายใน วิทยาลัยตุลาการ
และข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
สำนักบริหารกลาง
จ่าเอก เอี่ยม ปานฉลอง นางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒนสิน นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์
รักษาการในตำแหน่ง    
  วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง  
นายจักรินทร์ นุชถนอม

 

ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานศาลปกครอง
เชียงใหม่
สำนักงานศาลปกครอง
สงขลา
สำนักงานศาลปกครอง
นครราชสีมา
นายสุพรชัย เนติแพทยกุล นายจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์ นายศรณรงค์ นิลสาริกา
     
สำนักงานศาลปกครอง
ขอนแก่น
สำนักงานศาลปกครอง
พิษณุโลก
สำนักงานศาลปกครอง
ระยอง
นางดอกแก้ว กลางกัลยา นายสุวิทย์ เปรื่องธรรมกุล นายศรัณย์ อินทรศักดิ์
     
สำนักงานศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช
สำนักงานศาลปกครอง
อุดรธานี
สำนักงานศาลปกครอง
อุบลราชธานี
นายสิวะพงศ์ ศรีจำนงค์ นางมณีวรรณ กองบุญมา นายธนะ ชามะรัตน์
รักษาการในตำแหน่ง   รักษาการในตำแหน่ง
สำนักงานศาลปกครอง
เพชรบุรี
สำนักงานศาลปกครอง
นครสวรรค์
สำนักงานศาลปกครอง
สุพรรณบุรี
นางสาวบุญทิวา สิริธรังศรี นายสมสิน เชิญทอง นางอัจฉรา นิยติวัฒน์ชาญชัย
     
สำนักงานศาลปกครอง
ภูเก็ต
สำนักงานศาลปกครอง
ยะลา
 
นายวิทยา นพมาศ นางอาภาภรณ์  หมัดเลียด  
รักษาการในตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่ง