ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
บัญชีนัดวันนี้

1. ศาลปกครองเพชรบุรี งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 158/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 29/2561
วันที่รับคำฟ้อง : 19 ธันวาคม 2560
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นายสุวิชช์ วัฒนา ที่ 1 กับพวกรวม 37 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 19 เมษายน 2564
เวลานัด : 13:30 น.- 13:40 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
อ่านรายละเอียด
2. ศาลปกครองสูงสุด แผนกคดีบริหารราชการแผ่นดิน คดีหมายเลขดำที่ อร. 310/2563 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 23 พฤศจิกายน 2563
ประเภทการนัดหมาย : นั่งไต่สวน
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวศิริพร โตทับเที่ยง กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 19 เมษายน 2564
เวลานัด : 13:30 น.- 16:30 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 12 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
3. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1351/2560 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 23 สิงหาคม 2560
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นายชาย งามอัจฉริยะกุล โดยนายธวัชชัย ลายกินร ผู้รับมอบอำนาจ
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมทางหลวง ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย (ขอให้ชำระค่าทดแทนจากการเวนคืนเพิ่มเติม)
วันที่นัด : 19 เมษายน 2564
เวลานัด : 13:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 6 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
4. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1719/2559 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 4 พฤศจิกายน 2559
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นายสำนวล คงจินดา
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรุงเทพมหานคร
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง (ฟ้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากคำสั่งไม่อนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)
วันที่นัด : 19 เมษายน 2564
เวลานัด : 13:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 6 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
5. ศาลปกครองกลาง แผนกคดีบริหารงานบุคคล คดีหมายเลขดำที่ บ. 399/2559 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 280/2560
วันที่รับคำฟ้อง : 16 ธันวาคม 2559
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นางศรีประภา พันยุโดด
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
วันที่นัด : 19 เมษายน 2564
เวลานัด : 13:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 7 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
6. ศาลปกครองกลาง แผนกคดีบริหารงานบุคคล คดีหมายเลขดำที่ บ. 216/2558 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 199/2559
วันที่รับคำฟ้อง : 27 พฤษภาคม 2558
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นายวรวิทย์ ทิพย์ธรรมธารา
ผู้ถูกฟ้องคดี : ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 19 เมษายน 2564
เวลานัด : 13:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 7 (ชั้น3)
***มีการนัดหมายทั้งหมด 5 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
7. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1090/2563 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 10 เมษายน 2563
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวสมจิตร รามวงษ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
วันที่นัด : 19 เมษายน 2564
เวลานัด : 13:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 6 (ชั้น3)
อ่านรายละเอียด
8. ศาลปกครองกลาง แผนกคดีบริหารงานบุคคล คดีหมายเลขดำที่ บ. 324/2563 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 30 กันยายน 2563
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นายชัยชนะ ทวีสุข โดยนางอิตยา ทวีสุข ผู้แทนโดยชอบธรรม
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 19 เมษายน 2564
เวลานัด : 13:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 5 (ชั้น3)
อ่านรายละเอียด
9. ศาลปกครองกลาง แผนกคดีบริหารงานบุคคล คดีหมายเลขดำที่ บ. 284/2563 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 1 กันยายน 2563
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : ร้อยตำรวจเอกหญิง ภิชญาดา สวัสศรี
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 19 เมษายน 2564
เวลานัด : 13:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 5 (ชั้น3)
อ่านรายละเอียด
10. ศาลปกครองกลาง แผนกคดีบริหารงานบุคคล คดีหมายเลขดำที่ บ. 526/2558 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 11 ธันวาคม 2558
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นายปริญญา กระจ่างมล
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (เดิม))
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่สรุปผลการสอบวินัยโดยเร็ว)
วันที่นัด : 19 เมษายน 2564
เวลานัด : 13:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 5 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด