ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

บัญชีนัดวันนี้

1. ศาลปกครองระยอง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 144/2560 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 7 กรกฎาคม 2560
ประเภทการนัดหมาย : นั่งพิจารณาคดี
ผู้ฟ้องคดี : นายสมใจ สุวรรณ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนก ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
วันที่นัด : 24 กรกฎาคม 2562
เวลานัด : 15:00 น.- 15:10 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 2 (ชั้น2)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
2. ศาลปกครองพิษณุโลก งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 74/2554 คดีหมายเลขแดงที่ 266/2555
วันที่รับคำฟ้อง : 25 เมษายน 2554
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นายเจริญชัย ภุมรินทร์
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 24 กรกฎาคม 2562
เวลานัด : 14:30 น.- 14:45 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
อ่านรายละเอียด
3. ศาลปกครองระยอง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 60/2561 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 23 มีนาคม 2561
ประเภทการนัดหมาย : นั่งพิจารณาคดี
ผู้ฟ้องคดี : กิตติพงค์ ศิลมัฐ
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
วันที่นัด : 24 กรกฎาคม 2562
เวลานัด : 14:06 น.- 14:10 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 2 (ชั้น2)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
4. ศาลปกครองระยอง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 319/2560 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 20 ธันวาคม 2560
ประเภทการนัดหมาย : นั่งพิจารณาคดี
ผู้ฟ้องคดี : นายกิตติพงค์ ศิลมัฐ
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจาก การใช้อำนาจตามกฎหมาย
วันที่นัด : 24 กรกฎาคม 2562
เวลานัด : 14:06 น.- 14:10 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 2 (ชั้น2)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
5. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 2331/2558 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 30 ธันวาคม 2558
ประเภทการนัดหมาย : นั่งพิจารณาคดี
ผู้ฟ้องคดี : นายประมุท สูตะบุตร
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (ฟ้องขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการละเลยต่อหน้าที่)
วันที่นัด : 24 กรกฎาคม 2562
เวลานัด : 14:00 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 8 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
6. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 225/2562 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 7 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภทการนัดหมาย : นั่งพิจารณาคดี
ผู้ฟ้องคดี : กรมชลประทาน
ผู้ถูกฟ้องคดี : บริษัท โชคดีโชคดี จำกัด
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
วันที่นัด : 24 กรกฎาคม 2562
เวลานัด : 14:00 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 8 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
7. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1991/2553 คดีหมายเลขแดงที่ 2207/2556
วันที่รับคำฟ้อง : 17 ธันวาคม 2553
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท ใช่เจริญ จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 24 กรกฎาคม 2562
เวลานัด : 14:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 11 (ชั้น3)
อ่านรายละเอียด
8. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 538/2561 คดีหมายเลขแดงที่ 59/2562
วันที่รับคำฟ้อง : 22 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : กรมที่ดิน
ผู้ถูกฟ้องคดี : นางสาวลักษ์คนา วิมานะหรือแพงศรี ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
วันที่นัด : 24 กรกฎาคม 2562
เวลานัด : 14:00 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 2 (ชั้น3)
อ่านรายละเอียด
9. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 664/2559 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 11 พฤษภาคม 2559
ประเภทการนัดหมาย : นั่งพิจารณาคดี
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท เอส.อินเตอร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยนางสาวรุ่งรัศมี พงศ์พัชราพันธุ์ ผู้รับมอบอำนาจ
ผู้ถูกฟ้องคดี : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (ฟ้องขอให้ชดใช้เงินจากการผิดสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารคลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์)
วันที่นัด : 24 กรกฎาคม 2562
เวลานัด : 14:00 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 8 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
10. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 49/2556 คดีหมายเลขแดงที่ 1394/2559
วันที่รับคำฟ้อง : 9 มกราคม 2556
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นายบุญทวี เปี่ยมปิ่นเศษ
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
วันที่นัด : 24 กรกฎาคม 2562
เวลานัด : 14:00 น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 11 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด