ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ผู้บริหารศาลปกครอง
ผู้บริหารศาลปกครอง

ผู้บริหารศาลปกครองสูงสุด

นายปิยะ ปะตังทา
ประธานศาลปกครองสูงสุดนายชาญชัย แสวงศักดิ์
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

นายวิษณุ วรัญญู
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

นายสุเมธ รอยกุลเจริญ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

ผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้น

อธิบดีศาลปกครองกลาง อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ อธิบดีศาลปกครองสงขลา
นายสุชาติ ศรีวรกร นายสมภพ ผ่องสว่าง นายวิบูลย์ กัมมาระบุตร
     
อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก
นายกุศล รักษา นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ นางชนิตา วรพงศ์
     
อธิบดีศาลปกครองระยอง อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี
นายชัยโรจน์ เกตุกำเนิด นายสะเทื้อน ชูสกุล นางดุษณีย์ ตยางคานนท์
     
อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ 
นายอนนท์ อดิเรกสมบัติ นายอนุสรณ์ ธีระภัทรานันท์ นายเสน่ห์ บุญทมานพ
     
อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต อธิบดีศาลปกครองยะลา
นายวีระ แสงสมบูรณ์ นางเสริมดรุณี ตันติเวสส นายสถาพร สถิตย์ปิยะรัตน์